О савезу

Статут

На основу члана 1-194 Закона о спорту ( „Сл. гласник РС“, број 24/2011) и члана 44. Статута Општинског фудбалског савеза Богатић, Скупштина Општинског фудбалског савеза Богатић је на својој редовној седници одржаној дана 01.03.2012. године усвојила:

СТАТУТ

ОПШТИНСКОГ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА БОГАТИЋ

1. Опште одредбе

Члан 1.

Назив, седиште и јавно обележје

Општински Фудбалски савез Богатић (у даљем тексту ОФС Богатић или ОФС) је независна, непрофитна организација која се може удруживати у складу са спортским законодавством Републике Србије.

Основана је у јавном интересу  1977. године на неодређени период.

Назив Савеза је: Општински фудбалски савез Богатић.

Седиште се налази у Богатићу, Улица Мике Витомировића број 4.

Скраћени назив Општинског фудбалског савеза Богатић је: ОФС Богатић.

Савез има печат округлог облика на којем је у спољнем кругу, ћирилицом исписан текст „Фудбалски савез Србије, испод њега Општински фудбалски савез Богатић“, а у средини стилизована лопта и седиште Богатић.

Савез има штембиљ на којем су исписани назив и седиште и остављен простор за деловодни број и датум.

Амблем Савеза је Издужен равнокраки троугао окренут на доле са испупњеним дужним странама. По краћој водоравној страин пружа се застава Републике Србије. Површина знака је плаве боје на којој се налазе иницијали ОФС Богатић у истој златној боји као и сви оквири који деле боју од боје.

Застава Савеза је плаве боје са амблемом Савеза у десном горњем углу.

ОФС Богатић има свој амблем, лого, печат и штембиљ који су ваљано регистровани код одговарајућих органа Републике Србије

Члан 2.

Правни статус

ОФС Богатић је надлежан да организује и уређује фудбалски спорт на територији Општине Богатић.

ОФС Богатић је неполитичка и непрофитна спортска организација заснована на принципима интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја.

Права, дужности и обавезе дефинисани су аутономијом коју му пружа Закон о спорту и прописи ОФС Богатић, ФСМО, ФСР Западне Србије и ФС Србије.

Члан 3.

Чланство у спортским организацијама

ОФС Богатић је члан Фудбалског Савеза Србије (у даљем тексту ФСС), Фудбалског Савеза Западне Србије (ФС ЗС) и Фудбалског Савеза Мачванског Округа (ФС МО) и обавезао се да ће:

а) увек поштовати статуте, правилнике и одлуке ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
б) поштовати правила игре,
в) учествовати у раду ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
г) предлагати своје представнике за тела у ФС ЗС и ФС МО,
д) упућивати на последњу инстанцу све спорове у оквиру националних димензија који настану из или се односе на примену статута или правилника ФСС и ФС ЗС, на независни и непристрасни арбитражни суд који ће решавати спорове ван редовних судова, уколико то није јасно забрањено важећим законима Србије,
ђ) поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског духа у складу са принципима фер плеја,
е) поштовати фудбалски календар ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
ж) представљати и штитити интересе својих клубова пред органима и телима ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
з) испуњавати своје финансијске обавезе према ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
и) водити рачуна о осталим правима и обавезама које проистижу из статута, правилника и одлука ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
ј) обезбеђивати да чланови ОФС Богатић као и његове лиге, клубови, играчи и службена лица поштују горе наведене обавезе кроз своје статуте и
к) играти међународне фудбалске утакмице уз сагласност и по правилима ФСС.

Члан 4.

Неутралност и недискриминација

ОФС Богатић је неутралан по политичким и религијским питањима

Дискриминација било које врсте против неке земље, приватних лица или групе људи  по етничкој, расној, полној, језичкој, политичкој или било којој другој основи је строго забрањена и кажњава се одговарајућом дисциплинском казном.

Члан 5.

Циљеви

Циљеви ОФС Богатић су:

а) да стално унапређује фудбалску игру, афирмише је, уређује и контролише на територији ОФС Богатић у духу фер  плеја и његових јединствених, образовних, културних и хуманитарних вредности, нарочито кроз  омладинске и развојне програме,
б) да организује фудбалска такмичења у свим категоријама (сениорској, пионирској,кадетској, омладинској, футсал, базичном фудбалу, женском фудбалу итд.) на нивоу ОФС Богатић прецизно дефинишући, према захтевима области и надлежности које се одређују за различите лиге од којих се састоји,
в) да утврђује и унапређује систем фудбалске организације и систем фудбалских такмичења у својој  надлежности,
г) да поштује и штити статуте, правилнике, смернице и одлуке ОФС Богатић, ФС МО, ФС ЗС и ФСС, као и правила игре и да обезбеђује да их поштују и његови  чланови,
д) да координира активност својих чланова, да штити и поштује њихове интересе и да решава њихове неспоразуме,
ђ) да развија спортску сарадњу и одржава сталне контакте и сарадњу са осталим фудбалским савезима и својим члановима,
е) да буде домаћин такмичењима на међународном и осталим нивоима које организују ФСС, ФС ЗС и ФС МО,
ж) да развија сарадњу са осталим спортским организацијама на територији Републике Србије,
з) да подстиче фудбалску игру у духу мира, фер плеја, без дискриминације на политичкој, полној, верској, расној или другој основи, да поштује принципе лојалности, интегритета и спорстког духа у складу са принципима фер плеја,
ј) да спречава све методе или активности које би могле угрозити интегритет утакмица или такмичења или довести до злоупотребе фудбалске игре и
к) да контролише и надзире све пријатељске утакмице у свим категоријама које се играју на територији ОФС Богатић.

Члан 6.

Задаци

На основу постављених циљева ОФС Богатић ће имати следеће задатке:

а) да нормативно уређује, организује и администрира фудбал на територији ОФС Богатић,

б) да организује и надгледа фудбалска такмичења општинске фудбалске лиге, лига млађих категорија и других лига у складу са овим Статутом,

в) да нормативно уређује права и дужности сваког члана ОФС Богатић, доноси одлуке  о статусу чланова и доноси остала правна акта и да их обавештава о њиховим обавезама које произилазе из овог и статута ФСС, ФС ЗС и ФС МО,

г) да подстиче рад и обуку фудбалског особља као што су: играчи, судије, тренери, медицинско особље, делегати, администратори и остали фудбалски стручњаци,

д) да нормативно регулише питања везана за статус клубова, играча, тренера, судија и осталих учесника фудбалске игре, као и за регистрацију играча, службених лица и фудбалске организације,

ђ) да организује фудбалске утакмице репрезентације ОФС Богатић,

е) да ствара услове за финансирање, активности евентуалног такмичења репрезентација на нивоу ОФС Богатић, ФС МО, ФС ЗС и ФСС, обуку особља и радних тела ОФС Богатић,

ж) да обавља остале дужности у најбољем интересу ОФС Богатић и његових чланова у складу са законодавством Србије и овим Статутом.

 

2. Чланство

 

Члан 7.

Списак чланова

 

Чланови ОФС Богатић су:

а) фудбалски клубови, регистровани у савезу и учесници су:

супер лиге,

прве лиге Србија,

српске лиге “Запад”,

зонске фудбалске лиге,

окружне фудбалске лиге,

међуопштинских фудбалских лига,

општинских фудбалских лига,

лига млађих категорија (пионирске, кадетске и омладинске),

лиге малог фудбала,

футсал лиге и

женске фудбалске лиге.

б) стручна фудбалска удружења као што су:

удружења фудбалских судија и

удружења фудбалских тренера.

в) посебни фудбалски савези и удружења.

Остале спортске организације из области фудбала могу затражити пријем у чланство у складу са овим Статутом.

 

Члан 8.

 

Територијални фудбалски савез

 

ОФС Богатић покрива територији општине Богатић, коју је одредио Извршни одбор ОФС Богатић, ФС Мачванског округа, ФСР Западне Србије и ФС Србије и у потпуности су одговорни за организовање, администрацију и руковођење фудбалским такмичењима на својој територији сходно овом Статуту.

ОФС Богатић се састоји од фудбалских клубова као и чланова стручних фудбалских удружења или  посебних фудбалских удружења која су удружена у Савезу.

Статут ОФС мора бити у сагласности са статутима ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 9.

 

Општински фудбалски савез самостално уређује своју унутрашњу организацију и  рад, доноси и остварује програме развоја фудбалског спорта на својој територији, организује и води такмичење општинске лиге, остварује задатке савеза на својој територији и даје мишљење и предлоге о питањима рада виших савеза, учествује у избору представника за органе виших савеза, врши избор органа савеза и остварује друга права, обавезе и одговорности на својој територији.

ОФС Богатић се одређује статутом или одлуком органа ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

Организација и рад ОФС Богатић одређује се статутом, у складу са статутима ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 10.

 

Општински фудбалски савез Богатић је основни територијални савез за територију општине Богатић, а чине га клубови и удружења на тој територији.

Општински фудбалски савез се оснива ако испуњава следеће услове: има најмање 10 клубова који се редовно такмиче у сталном фудбалском такмичењу, има организовано удружење судија и тренера, има организовано такмичење у општинској фудбалској лиги која може бити за територију више општина и ако испуњава све просторне, техничке и кадровске услове, утврђене прописима ФСС.

 

Члан 11.

 

Фудбалски клубови

 

Фудбалски клуб (аматерски или професионални) је основно и правно лице које се организује и учествује у фудбалском такмичењу у оквиру ОФС, ФС МО,  ФС ЗС и ФСС.

Сваки фудбалски клуб мора бити регистровани члан ФСС и ОФС.

Фудбалски клубови доприносе развоју фудбала у Србији кроз испуњавање својих појединачних и  заједничких циљева, кроз одговарајуће извршење својих права и обавеза, као и кроз њихово учешће у активностима одговарајућих савеза и ФСС.

Организација и функционисање фудбалског клуба регулишу се његовим статутом, правилницима и одлукама који, морају бити у складу са законодавством Србије и

статутима, правилницима, одредбама  и одлукама које доносе ОФС, ФСМО, ФС ЗС и ФСС.

Сваки играч или службено лице фудбалског клуба морају бити ваљано регистровани као појединци код  ОФС Богатић у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији и исти морају писменом изјавом прихватити правила ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 12.

 

Основна фудбалска организација је фудбалски клуб (аматерски и професионални) који се бави фудбалским спортом ради остваривања такмичарских и других спортских и општих друштвених интереса, а оснива се у насељу или делу насеља, граду,  предузећу, установи или у другој средини у којој се остварује  свеукупна фудбалска делатност и стално учешће у фудбалском такмичењу.

Статутима територијалних савеза могу се предвидети и други облици основне организације клуба, чија се организација и делатност утврђују статутом клуба који мора бити у складу са законом, одредбама  овог Статута и статутима одговарајућих територијалних савеза.

Школе фудбала регистроване у одговарајућем министарству сматрају се фудбалском организацијом у смислу одредби овог Статута уколико раде у оквиру клуба или имају у редовном такмичењу све селекције млађих категорија, а обавезно омладинску екипу  укључену у редовно такмичење. Уколико  се не такмичи омладинска селекција у редовном такмичењу, клуб привремено губи статутарна права до поновног укључења наведене селекције у редовно такмичење.

 

Члан 13.

 

Фудбалски клуб је у обављању фудбалске активности обавезан да обезбеди услове за безбедно бављење фудбалера фудбалским активностима и фудбалских стручњака за вођење стручних фудбалских активности.

Фудбалским клубом у смислу одредби овог Статута сматра се клуб чија се најмање једна селекција налази у редовном такмичењу. Уколико се не такмичи ниједна селекција у редовном такмичењу клуб привремено губи статутарна права до поновног укључења најмање једне селекције у редовно такмичење.

 

Члан 14.

 

Фудбалски клуб као спортска организација оснива се у одговарајућем облику организовања у складу са законом.

Средства фудбалског клуба могу бити у свим облицима својине у складу са законом.

Фудбалски клуб могу основати физичка и правна лица.

Фудбалски клуб оснива се актом о оснивању у складу са законом, уз упис у регистар удружења из области спорта код Агенције за привредне регистре, а постаје члан савеза регистрацијом у надлежном ОФС-у и објавом исте у “Фудбалу“.

 

Члан 15.

 

Прописима ФС Србије уређује се регистрација и статус клуба, фудбалера, тренера, судија и других стручњака у фудбалским организацијама.

 

Члан 16.

 

Стручна фудбалска удружења

 

Стручно фудбалско удружење посебно се бави питањима судија, тренера,  медицинских стручњака и других лица која се баве фудбалом.

Стручна удружења су чланови одговарајућег савеза по територијалном принципу у оквиру којег остварују своје функције.

Стручна удружења немају својство правног лица.

Стручно удружење стара се о селекцији и обуци стручњака из своје области у складу са циљевима  ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

Обука тих стручњака, везано за учешће у активностима на територији Србије, је једино у компетенцији и уређује је ФСС.

Свако стручно удружење доприноси развоју фудбала у ОФС, ФС МО, ФС ЗС и  ФСС испуњавањем својих индивидуалних и заједничких циљева и одговарајуће спровођење својих права и  дужности преко њиховог учешћа у активностима одговарајућег савеза.

Организација и функционисање стручних удружења (судије, тренери, медицински  стручњаци и друга удружења) регулишу се сопственим статутима и правилницима и директивама које морају бити у складу са законодавством Србије, статутима, правилницима, директивама и одлукама које доносе ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

Сваки стручњак мора бити ваљано регистрован као појединац код таквог стручног удружења у складу са одговарајућим правилницима о регистрацији ФСС.

 

 

Члан 17.

 

Асоцијације клубова

 

Асоцијације (конференције) клубова у одговарајућим лигама остварују посебне потребе и интересе клубова, остварују заједничке активности од важности за рад  клубова, изграђују ставове и дају мишљења и предлоге о питањима у вези са  спровођењем такмичења.

Конференције клубова лига ОФС биће подређене и признате од стране ОФС. Статут ОФС дефинише област, овлашћења,  права и обавезе ових асоцијација.

 

Посебни фудбалски савези – удружења

 

Члан 18.

 

Посебни фудбалски савези се баве фудбалом у специфичном облику или фудбалом који игра специфична група појединаца.

Савез за базични фудбал је посебан фудбалски савез и бави се активностима у области школског и дечијег фудбала, ветерана, хендикепираних и других облика организовања и такмичења у организацији овог савеза.

Чланови савеза за базични фудбал могу бити отворене забавне школе фудбала и сва друга фудбалска удружења и програми који доприносе развоју овог специјализованог вида фудбала.

Организација и функционисање чланова савеза за базични фудбал као специфичног вида фудбала регулишу се њиховим сопственим статутима, правилницима и одлукамакоје морају бити у складу са законодавством Србије и прописима ФСС.

 

Члан 19.

 

Статус територијалних савеза, стручних удружења, клубова, лига и осталих група клубова

 

Општински савез, стручна удружења, клубови, лиге или било која група клубова која је удружена са ОФС биће подређена и призната од стране ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

Овај Статут дефинише делокруг овлашћења, права и дужности, савеза, удружења клубова, лига и осталих група клубова.

Њихов статут и правилници морају бити у складу са националним законодавством, статутима, правилницима и одлукама ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 20.

Захтев за чланство

 

Свако правно лице које жели да постане члан ОФС поднеће молбу у писменој форми надлежном органу ОФС.

Уз молбу подносилац мора приложити:

а) изјаву у којој се потврђује следеће:

извршни орган подносиоца потврђује жељу да постане члан,

да ће се увек придржавати статута, правилника, директива и одлука ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС,

да ће се увек придржавати важећих правила игре које издају ИФАБ и важећих правила игре за Футсал која издаје Извршни комитет ФИФА-е,

да ће признати надлежни Арбитражни спортски су,

да је регистрован и да се налази на територији ФСС,

да ће играти све званичне утакмице као домаћин на територији ФСС,

да правна структура подносиоца гарантује да он може доносити одлуке независно,

од било каквих утицаја трећих лица и

да ће преузимати  организовање или учествовати у међународним, пријатељским  утакмицама само уз претходну сагласност ФСС,

б) копију свог важећег статута,

в) копију решења о регистрацији којег издаје надлежно министарство – Управа за спорт,

г) документа која садрже следеће информације о подносиоцу:

његовој организацији (тела, адреса седишта) и циљевима,

списак актуелних чланова,

списак овлашћених лица (укључујући функцију и адресе) уз навођење оних који

имају овлашћење за потписивања докумената, са правом закључења правно

обавезујућих уговора са  трећим лицима,

копију записника са последње скупштине или њиховог конститутивног састанка и

да испуњава друге услове утврђене прописима ФСС

 

Члан 21.

 

Захтев и процедура за пријем у чланство

 

Процедура за пријем се регулише одговарајућим актом који усваја ИО ОФС Богатић.

Надлежни орган ОФС верификује комплетност и садржај документације подносиоца и подноси је уз извештај Извршном одбору на усвајање.

Извршни одбор ће након тога донети одлуку да ли прима или не прима подносиоца.

Подносилац може навести разлоге подношења молбе надлежном органу савеза.

Извршни одбор има пуну слободу одлучивања да прими или не прими подносиоца у чланство ОФС без навођења разлога.

Сваки нови члан стећи ће права и дужности које доноси чланство чим буде примљен.

Његови делегати тренутно добијају право гласа и право да буду бирани.

Одлука о пријему објављује се у *Фудбалу*.

 

Члан 22.

Права чланова

 

1. Чланови ОФС преко својих представника имају права:

а) да учествују на Скупштини ОФС, да буду позивани на Скупштину у одређеном времену и да остварују своје право гласа

б) да дају предлоге за измену и допуну дневног реда Скупштине

в) да предлажу кандидате за све органе и тела ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС који се бирају

г) да затраже ванредну скупштину уз подршку осталих делегата

д) да буду информисани о активностима ОФС преко званичних тела

ђ) да учествују у такмичењима и другим активностима које организује ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС

е) да остварују остала права која проистичу из овог Статута, правилника и одлука ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

2. Извршење ових права је предмет осталих одредби овог Статута и правилника.

 

Члан 23.

 

Обавезе чланова

 

1. Чланови ОФС имају следеће обавезе:

а) да се у потпуности придржавају статута, правилника и одлука ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС и да обезбеде да ће ову одредбу поштовати његови чланови кроз статутарне одредбе.

б) да поштују правила игре, правила игре за футсал као и етички кодекс

в) да усвајају статутарне одредбе преко којих ће се сви неспоразуми на нивоу ОФС као и на националном нивоу, а који произилазе или се односе на  примену Статута ОФС или правилника, решавати независни и непристрасни арбитражни суд на територији Србије, уз изузеће сваког редовног суда, уколико то није изричито забрањено важећим законодавством Србије

г) да омогући слободне изборе за свој извршни орган

д) да учествују у раду Скупштине ОФС и да бирају или кандидују своје делегате за Скупштину

ђ) да учествују у процесу доношења одлука на Скупштини и осталим органима или телима ОФС

е) да учествују у такмичењима и осталим активностима које организује ОФС, ФС МО, ФС ЗС или ФСС, у складу са календарима такмичења

ж) да су одговорни ФСМО и да могу бити дисциплински одговорни у случају неиспуњавања својих обавеза или кршења Статута, правилника и одлука његових органа и тела

з) да плаћају чланарину

и) да предлажу надлежним органима ОФС измене његових Статута и правилника

ј) да воде евиденцију о регистру својих чланова која ће се редовно обнављати

к) да не дозвољавају дискриминацију било које врсте против земље, групе лица или појединаца по основу етничког порекла, расе, пола, језика, религије, политике или из неког другог разлога

л) да одржавају пуну сарадњу са ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС, њиховим  органима и телима у циљу даљег развоја фудбалске игре у Србији

љ) да поштују јединство и интегритет ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС

м) да поштују принципе лојалности, интегритета, спортског духа и фер плеја

н) да не одржавају било какве везе спортске природе са организацијама које нису признате или са члановима који су суспендовани или искључени

њ) да поштују све друге обавезе које произилазе из статута,  правилника и одлука ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС

2. Извршење ових обавеза подлеже осталим одредбама у овом Статуту и применљивим правилницима.

3. Повреде горе наведених обавеза од стране било којег члана могу довести до санкција које се прописују овим Статутом.

 

 

 

Члан 24.

Иступање

 

1. Члан може иступити из чланства у ОФС, које ће ступити на снагу на крају такмичарске године.

2. Писмени захтев мора бити достављен Извршном одбору ОФС најкасније шест месеци пре краја такмичарске године.

3. Иступање неће бити валидно док члан који жели да иступи не испуни своје финансијске обавезе према ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 25.

Суспензија

 

1. Надлежна дисциплинска комисија савеза, или асоцијације клубова суспендоваће члана ОФС, ФС МО, ФС ЗС или ФСС који:

а) не испуњава своје финансијске обавезе према ОФС, ФС МО, ФС ЗС, ФСС или неком од његових чланова

б) озбиљно крши статуте ОФС, ФС МО, ФС ЗС, ФСС, њихове правилнике и одлуке

в) угрожава јединство ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС или је изгубио карактеристике које су биле неопходне да постане члан ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС

2. Суспензија ће бити потврђена на следећој седници Извршног одбора. Уколико се не потврди, суспензија ће аутоматски бити повучена.

3. Суспензија обухвата привремену забрану такмичења клуба (селекције), а суспендовани члан не губи право чланства у ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

 

Члан 26.

Искључење

 

ИО савеза надлежан је за искључење члана из ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС који:

а) у више наврата не испуњава своје финансијске обавезе према ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС или савезима,

б) озбиљно и у више наврата крши  или не поштује своје нормативне акте статуте, правилнике или одлуке ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС,

в) и поред упозорења ОФС не предузима мере за превазилажење уочених недостатака у

управљању.

 

Члан 27.

 

Губљење статуса члана

 

1. Статус члана се окончава иступањем члана, његовим искључењем или његовим распуштањем.

2. Губљење статуса члана не ослобађа члана од његових финансијских обавеза према ОФС, ФС МО, ФС ЗС  и ФСС.

3. Губљењем статуса члана укидају се права везана за ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

4. Одлука о губљењу статуса објављује се у “Фудбалу“.

 

Члан 28.

Признања и награде

 

1. ОФС Богатић додељује појединцима и спортским организацијама признања и награде за њихова спортска остварења и посебне доприносе и наступе у корист развоја фудбала у ОФС.

2. Извршни одбор усваја Правилник о признањима и наградама, уклучујући процедуру, услове и рокове за  бирање кандидата.

 

Члан 29.

 

Почасни председник и чланови

 

1. На предлог Извршног одбора, Скупштина може доделити звање почасног председника или почасног члана појединцима за заслуге за развој фудбала у ОФС.

2. Почасни председник или почасни члан могу учествовати у раду Скупштине, али не могу гласати.

3. Организација

 

Члан 30.

Органи и консултативна тела

 

1. ОФС  има следеће органе:

 

а) Скупштину (законодавни орган)

б) Извршни одбор (извршни орган)

в) Одбор за хитна питања (орган за хитна питања)

г) председник (представнички орган)

д) Надзорни одбор (контролни орган)

ђ) правна тела (судски орган)

е) Технички секретар (административни орган)

 

2. ОФС има следећа консултативна тела:

 

а) сталне комисије

б) ад хок комисије

 

3. Извршни одбор може дати сталној комисији овлашћење за доношење одлука, како је дефинисано њеним пословником.

4. Сви чланови ових органа и тела ће се придржавати етичког кодекса ФСС у вршењу њихових функција како је дефинисано овим Статутом и одговарајућим правилницима.

5. Члан статутарног органа или тела ОФС неће учествовати у доношењу одлука по било ком питању или ставки у којој постоји или се може појавити конфликт интереса

6. Сваки члан органа или тела има један глас.

7. Гласање преко опуномоћеника у статутарном органу или телу ОФС није дозвољено.

 

 

Члан 31.

 

Услови за чланство у органима – телима ОФС Богатић

 

1. Да би неко лице постало кандидат за статутарни орган или тело ОФС, мора испуњавати следеће кумулативне услове:

а) да је члан ОФС

б) да је држављанин Републике Србије

в) да је напунио 18 година и да је пословно способан

г) да је активан у фудбалској организацији

д) да није суспендован или искључен из ОФС или једног од његових чланова

ђ) да није осуђен за тешка кривична дела

2. Уколико неко лице изгуби неки од горе наведених услова док је на функцији, губи статус органа или тела ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

3. Извршни одбор може одредити критеријуме за чланство у статутарном органу или телу.

4. Пре започињања функције члан статутарног органа или тела мора доставити ИО ОФС изјаву о следећем:

а) да ће се придржавати и поштовати статуте, правилнике, директиве и одлуке ОФС, ФС МО, ФС ЗС и ФСС

б) да ће поштовати правила игре које издаје ИФАБ и правила игре футсала, као и етички кодекс који издаје Извршни одбор ФИФА-е, а  све у мери у којој је то прихватио ФСС

в) да ће радити у интересу ОФС Богатић, ФС МО, ФС ЗС и ФСС и да ће се уздржати од  било које одлуке у случају да се појави или да се може појавити конфликт интереса

г) да ће поштовати принципе лојалности, интегритета и спортског понашања у духу фер плеја

д) да ће избегавати сваку дискриминацију на политичкој, етничкој, полној, религијској, расној, језичкој или било којој другој основи

ђ) да ће у потпуности поштовати услове за референце органа или тела којима припада

 

3. Скупштина

 

Члан 32.

Врховни орган ОФС Богатић

 

1. Скупштина је највиши орган ОФС Богатић.

2. Скупштина се може сазвати као редовна или ванредна.

3. Рад обе скупштине се даље дефинише Пословником о раду Скупштине, који усваја Скупштина.

4. Редовна Скупштина, по правилу, сазива се једном годишње.

5. Обема Скупштинама председава председник, а у случају његове одсутности, Скупштином  председава потпредседник ОФС.

 

Члан 33.

 

Скупштина ОФС Богатић је највиши орган управљања, уједно и изборни орган ОФС који се конституише на представничком принципу од представника чланова ОФС Богатић.

У Скупштини ОФС Богатић су заступљени сви удружени чланови и то према следећем броју представника:

 

1. Клубови по                                  1 представника,

2. Удружење судија             3 представника и

3. Удружење тренера           3 представника.

 

Ако Скупштина оваквим начином попуњавања нема непаран број, попуњавање се врши са још једним представником из удружења фудбалских судија првог дана изборног периода.

 

Члан 34.

 

Мандат Скупштине траје 4 (четири) године, а мандат представника у Скупштини почиње да тече од дана верификације њихових мандата, а истиче даном верификације мандата чланова Скупштине новог – следећег сазива.

 

Члан 35.

Састав

 

1. На Скупштину се позивају следећа лица:

а) почасни председник и почасни чланови ОФС

б) Извршни одбор ОФС

в) председавајући статутарних органа и тела

г) остали гости које позове Извршни одбор.

2. Делегате одређује извршни орган фудбалске организације коју представља (клуб) и удружења на  период од 4 године, који покрива исти мандатни период као и онај за органе и тела ФС МО, ФС ЗС и ФСС.

3. Сваку замену делегата треба да изврши исти извршни орган и то за преостали део мандата.

4. Чланови морају да обавесте надлежни орган и дају најновије информације о својим делегатима (укључујући адресу и бројеве телефона).

5. Делегати морају доставити уредно потписано овлашћење одговарајућег члана како би били примљени у Скупштину.

 

Члан 36.

 

Надлежности

 

1. Редовна Скупштина почиње поздравном речи председника и разматрањем дневног реда, поводом којег Скупштина:

а) одређује верификациону комисију, известиоце и делегате који ће верификовати записник са Скупштине

б) усваја или мења дневни ред

в) усваја записник са претходне Скупштине

г) усваја извештај о активностима председника

д) усваја статут ОФС и његове измене и допуне

ђ) усваја пословник о раду Скупштине и његове измене и допуне

е) утврђује програм развоја и унапређења фудбалског спорта на територији ОФС

ж) утврђује и мења систем фудбалске организације, уз сагласност ФС МО, ФС ЗС и ФСС

з) бира и разрешава председника и чланове Извршног одбора на предлог чланова ОФС

и) разматра и усваја захтеве које подносе чланови ОФС

ј) одлучује о другим питањима из своје надлежности у складу са Статутом.

2. Све неопходне материјале који се односе на питања која спадају у надлежност Скупштине припрема  Извршни одбор, уз помоћ надлежних органа и тела ОФС.

 

Члан 37.

 

Услови позивања, предлагања чланова и кандидата

 

1. Редовну Скупштину сазива председник ОФС, на основу одлуке Извршног одбора.

2. За изборну Скупштину делегати могу предложити било ког кандидата за различите изборе за статутарне органе ОФС, најмање 20 дана пре Скупштине.

3. Технички секретар шаље коначни предлог дневног реда и сва одговарајућа документа делегатима и позваним лицима, најмање 10 дана пре Скупштине.

4. Верификациона комисија мора верификовати да су испуњени сви захтеви од стране делегата Скупштине, као и кандидата за изборе, а на основу писменог извештаја техничког секретара.

 

Члан 38.

 

Кворум за присуство, кворум за доношење одлука и право гласа

 

1. Скупштина доноси одлуке уколико је присутна, најмање, апсолутна већина (50%+1) од укупног броја делегата, а одлуке се доносе простом већином присутних.

2. Уколико овај кворум не буде остварен, одржаће се друга Скупштина слећег дана, на истом месту, у исто време и са истим дневним редом. Кворум за присуство остаје исти.

3. На Скупштини, право гласа се остварује подизањем руку делегата, уколико Скупштина не одлучи  другачије.

4. Скупштина треба да има кворум за присуство од, најмање 2/3 свих делегата и подршку од, најмање 2/3 присутних делегата за доношење следећих одлука, ваљано најављених у дневном реду:

а) Усвајање Статута ОФС и Пословника о раду Скупштине

б) Распуштање ОФС.

5. Одлуке ступају на снагу 8 (осам) дана по објављивању на огласној табли Савеза.

 

Члан 39.

 

Избори

 

1. Избори се, по правилу, врше јавним гласањем, а Скупштина може одлучити да се избори врше и тајним гласањем.

2. Избори за Извршни одбор морају бити слободни и врше се на следећи начин:

а) Скупштина прво бира председника ОФС

б) Скупштина, затим, бира остале чланове Извршног одбора, на предлог председника.

3. Остали избори за статутарне органе врше се на заједничкој листи, за свако појединачно тело.

4. Да би били изабрани, у првом гласању, кандидати морају имати, најмање, апсолутну већину гласова (50%+1) присутних делегата.

5. Уколико нико не оствари потребну већину, обавиће се друго гласање у којем ће кандидати које подржи проста већина (тј. већина гласова) бити изабрани. У случају нерешеног резултата у другом гласању, обавиће се треће гласање у којем ће кандидат који буде имао просту већину бити изабран.

6. У случају нерешеног резултата у трећем гласању, изборе ће решити технички секретар, жребом у присуству чланова Скупштине.

 

Члан 40.

 

Ванредна Скупштина

 

1. Извршни одбор може сазвати ванредну Скупштину, у било које време.

2. Извршни одбор мора сазвати ванредну Скупштину, уколико, најмање 1/3 делегата Скупштине то затражи, у писменој форми.

3. Захтев мора имати аргументоване разлоге, у њему ће се навести тачке предложеног дневног реда и уз њега доставити одговарајућа документација.

4. Ванредну Скупштину мора сазвати Извршни одбор у року од 30 дана, од дана пријемазахтева. Уколико се не сазове у овом року, технички секретар мора одмах сазвати ванредну Скупштину у име делегата.

5. Када ванредну скупштину сазива Извршни одбор, он саставља дневни ред. Када је затраже делегати  ОФС, дневни ред мора да садржи тачке које су они затражили. Извршни одбор може допунити дневни ред.

6. Дневни ред и сва остала релевантна документа морају бити послата делегатимаСкупштине најмање 15 дана пре ванредне Скупштине.

7. Дневни ред ванредне скупштине не може се мењати током седнице.

8. Одлуке ванредне Скупштине ступају на снагу 8 (осам) дана по објављивању на огласној табли ОФС.

 

Члан 41.

 

Записник

 

1. Записник води записничар кога одреди Скупштина.

2. Одређени делегати за верификовање записника добиће нацрт записника за разматрање, најкасније 15 дана после одржане седнице.

3. Ови делегати могу проследити своје коментаре техничком секретару у року од 30 дана.

4. Овај записник ће бити презентован на следећој Скупштини на усвајање.

 

4. Извршни одбор

 

Члан 42.

 

Састав, избори и мандат

 

1. Извршни одбор је извршни орган ОФС.

2. Извршни одбор има 9 чланова и састоји се од:

а) председника

б) потпредседника

в) 7 (седам) чланова

3. У Извршни одбор своје представнике дају:

1. Представници фудбалских клубова                 7 представника.

2. Удружење фудбалских судија ОФС                 1 представника.

3. Удружење фудбалских тренера ОФС               1 представника.

4. Чланови Извршног одбора имају мандат од 4 године и могу бити поново бирани.

5. Уколико се појави упражњено место, на предлог председника, Извршни одбор ће донети одлуку о замени највише 1/3 чланова Извршног одбора за преостали део мандата, с тим што ће промена бити  верификов

ОФС Богатић

Мике Витомировића 4
15 350 Богатић

meail@neki.rs

+381 (15) 366 399
Пошаљите нам поруку на месинџер

Општински фудбалски савез Богатић